Fáza v RLC

Meracia aparatúra

Bloková schéma, vzdialeného experimentu Prenos energie v RLC obvodoch, ktorá je zobrazená na Obr. 4 vyjadruje principiálne zapojenie meracích modulov do obvodu (A – meter, V – meter, Booster – zdroj harmonického signálu s premenlivou frekvenciou výstupu). V blokovej schéme je prázdnymi šípkami naznačené aj to, že celý experiment je ovládaný pomocou počítača a namerané dáta zaznamenáva ISES software (PC).

3_blokova_schema

Obr. 1: Bloková schéma experimentu

Cieľom tohto experimentu je v prvom rade poukázať na prenos energie v oscilačných sústavách, v našom prípade v obvode zloženého s elektronických prvkov, a taktiež na jav rezonancie v elektrických obvodoch ako aj vysvetlenie základných charakteristík RLC obvodov, k čomu patrí rezonančná krivka, krivka fázového posuvu a charakteristika preneseného výkonu zo zdroja oscilácií do oscilátora.

3_meracia_aparatura_3 3_meracia_aparatura_4 3_meracia_aparatura_2 3_meracia_aparatura_1