Fáze v RLC

Motivace

1_motivacia

Čo sa skrýva za naladením rádiovej stanice?

Fyzikálne javy, pri ktorých dochádza k opakujúcim sa zmenám určitej fyzikálnej veličiny nazývame kmity. Pokiaľ sú tieto zmeny pravidelné, hovoríme o periodických kmitoch a ak navyše majú charakter harmonickej funkcie hovoríme o harmonických kmitoch. Podľa povahy veličiny hovoríme o kmitoch mechanických, elektrických, chemických. Pri elektrických kmitoch to môžu byť napríklad zmeny intenzity elektrického alebo magnetického poľa, prípadne zmeny elektrického napätia alebo elektrického prúdu.