Fáza v RLC

Zadanie úlohy

  1. Zoznámte sa experimentom Prenos energie v RLC obvode (http:// remotelab3.truni.sk) a preskúmajte pomocou teórie k RLC obvodom prenos energie zo zdroja napätia do záťaže. Na ktorých veličinách závisí množstvo prenesenej energie a za akých podmienok je prenes energie maximálny?
  2. Pomocou tlačidla „SCAN“ spustite prenos napätia (prúdu) do obvodu. Čo vidíte a čo daný graf znamená?
  3. Zmerajte amplitúdovú (pozri rovnicu (13)) a fázovú (pozri rovnicu (14)) charakteristiku obvodu , pričom určte rezonančnú frekvenciu charakteristickú pre daný obvod.

Poznámky:

a) Amplitúdová charakteristika: Meranie vykonajte voľbou frekvencie vstupného napätia a merajte maximálnu amplitúdu prúdu pri zvolenej frekvencii, potom vyneste závislosť prúdu Io = Io (f). Aká je rezonančná frekvencia?

b) Fázová charakteristika: Pre vybrané frekvencie v bode a) určte fázový rozdiel medzi dvoma signálmi – napätím (modrá) a prúdom (červená). Treba si uvedomiť, ako sa správa fázový posuv medzi dvoma harmonickými signálmi pri určitej frekvencii f. Nižšie je uvedený spôsob, akým môžete stanoviť fázový posun medzi dvoma signálmi, ktoré vzdialený experiment poskytuje.

3_urcenie_fazy

  1. Z výsledkov z predchádzajúcich úloh stanovte charakteristiku prenosu energie za použitia rovnice (16) pri hodnote b = 1 s-1